Download Serj Tankian Amber (feat. Sevak Amroyan) free in mp3

Duration: 03:36 | Размер: | listened: 77 | Quality: | Format: mp3 | Genre: MUSIC POP

Download music Serj Tankian - Amber (feat. Sevak Amroyan).mp3 free
Lyrics

Դաշկինակով ծածկված լեռներ
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դանակահարված երկիր մեր
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Դաշնամուր ձերքիս տակ կորել
Զէնք ենք կրող
Զէնք ենք կրող

Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ

Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Դանակահարված երկիր մեր
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ

Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ
Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ

Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին
Բայց չեմ տեսնում ամպերի մէչից

Ամպեր
Ամպեր
Ամպեր
Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո գետերին
Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին
Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո գետերին
Երկնքից փնտրում եմ

Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին

Դաշկինակով ծածկված լեռներ
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող

MP3 player gives download Amber (feat. Sevak Amroyan) of android - Ios and download ringtones and remixes for free.

Comments
Add to
reload, if the code cannot be seen
Welcome to the fastest mp3 portal mimp3.su Here you will always find your favorite songs of your idols in mp3 format!Here you can download new songs and enjoy your favorite songs from your phone at any time.